26/12/2018ರ ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆದ ವಸತಿನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಧನ್ಯತಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.